Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady prowadzenia przez Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński (dalej: "Administrator") serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: www.kangurmatematyczny.org
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej każdego z Serwisów w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług objętych Regulaminem.
 5. Załącznikami do Regulaminu są: Polityka prywatności, Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu www.payu.pl.

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora, za pośrednictwem Serwisów dostępnych na stronach internetowych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wprost w celu określenia praw i obowiązków Użytkowników korzystających z każdego z wymienionych w § 1 serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§ 3 DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Administrator lub Wydawnictwo Aksjomat: Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński, posiadający NIP:956-107-00-08.
 2. Serwis: każda z niżej wymienionych platform informatyczno-informacyjnych będąca własnością Administratora, podłączona do sieci Internet stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych opracowanych przez Administratora, dostępna na stronie internetowej www.kangurmatematyczny.org .
 3. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Zasoby informacyjne: wszelkie materiały i informacje udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługa: usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Zasobów informacyjnych lub Aplikacji.
 6. Aplikacja: program komputerowy oferowany przez Administratora Użytkownikowi on-line za pośrednictwem Serwisu lub off-line (tzw.: programy do ściągnięcia) - do korzystania na zasadach odpłatnej, niewyłącznej licencji.
 7. Użytkownik - osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z komputera osobistego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

- Komputer z procesorem 1.5 GHZ i pamięcią RAM 512 MB

- System operacyjny Windows XP / VISTA / WIN7 / Linux

- Przeglądarka Internet Explorer 6,7 lub 8 / Firefox 3

 1. Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet) celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik.
 3. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.
 4. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.
 5. Administrator zapewni dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:

a.       ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,

b.       awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów),

c.        przypadki, o których mowa w ust. 7-10 poniżej.

                        Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkownika. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim czas trwania licencji na korzystanie z Aplikacji nie jest naliczany do momentu ponownego włączenia Serwisu przez Administratora.

                        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.

                        Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin będące podstawą do rozwiązania Umowy przez Administratora, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

                        Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

o    jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

o    informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,

o    utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),

o    szkody obejmujące utracone korzyści powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,

o    szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),

o    podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu,

o    nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu, w tym udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej loginu i hasła.

 

.         W razie gdy Administrator, uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych umieszczonych w Serwisie a dostarczonych przez Użytkownika (w szczególności na blogu, forum, itp.), Administrator uniemożliwi dostęp do tych danych innym użytkownikom Serwisu. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika na jego adres email podany w Serwisie o zablokowaniu ww. danych i nie będzie odpowiadać względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 5 PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE.

 1. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania z wszystkich Usług Serwisu jest założenie konta Użytkownika (dalej: rejestracja).
 2. Użytkownik podczas procesu rejestracji zobowiązany będzie do wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Serwisu i korzystania z Aplikacji. Hasło i login są indywidualnymi znakami identyfikującymi Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiającymi korzystanie z konta Użytkownika. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie ww. danych przez Użytkownika osobom trzecim.
 4. Założenie konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym podczas procedury rejestracji.
 5. Login i hasło zarejestrowane przez Użytkownika w Serwisie może być przez niego wykorzystywane do logowania się do każdego z Serwisów udostępnianych przez Wydawnictwo Aksjomat.
 6. Płatności dokonane przez Użytkownika na poczet usług świadczonych przez Administratora na poszczególnych Serwisach są przypisane do Usługi, za którą Użytkownik dokonał płatności.

§ 6 NEWSLETTER

 1. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z aktualną działalnością Usługodawcy (m.in. informacje o usługach, nowościach wydawniczych, itp.) (dalej: newsletter).
 2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 3. Udzielenie zgody na otrzymywanie newslettera nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 4. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz. Rezygnacja z usługi "newsletter" możliwa jest w każdym czasie po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść newslettera.
 5. Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie newslettera w trakcie procesu rejestracji, będzie mógł zamówić tę usługę w późniejszym terminie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego zamówienia w formularzu dostępnym na swoim koncie Użytkownika.

§ 7 PROCEDURA ZAWARCIA I REALIZACJI USŁUG

 1. Warunkiem korzystania z odpłatnych Aplikacji dostępnych w Serwisie, poza założeniem konta, jest złożenie zamówienia i dokonanie płatności za wybraną Aplikację, na warunkach określonych podczas procedury składania zamówienia.
 2. Zamówienie na usługi świadczone przez Administratora w Serwisie można składać za pośrednictwem strony internetowej przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 4 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może składać dowolną liczbę zamówień - przedmiotem każdego zamówienia jest liczba licencji wskazana w formularzu zamówienia.
 4. Udostępnienie Aplikacji Użytkownikowi odbywa się na warunkach niewyłącznej, czasowej, umowy licencyjnej.
 5. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na korzystanie z Aplikacji.
 6. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.:  1. pełne dane adresowe Administratora,
  2. rodzaj zamówionej usługi i warunki jej wykonania,
  3. cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym podatki),
  4. zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,
  5. w przypadku usług zawartych z Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni - z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa,
  6. miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

 1. W momencie wysłania do Użytkownika wiadomości pocztą elektroniczną zawierającej potwierdzenie otrzymania płatności za Aplikację dochodzi między Użytkownikiem a Administratorem do zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z Aplikacji w trybie on-line przez czas określony na warunkach określonych w niniejszym § 10 Regulaminu. W dacie wysłania ww. wiadomości dochodzi do aktywacji dostępu do wybranej przez Użytkownika Aplikacji.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi (aktywacja dostępu do Aplikacji) przez Administratora nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika Potwierdzeniem aktywacji dostępu do Aplikacji będzie wyświetlenie w profilu Użytkownika w Serwisie odblokowanego panelu startowego danej Aplikacji.
 3. Okres trwania licencji na korzystanie z Aplikacji liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia dostępu do Aplikacji przez Użytkownika.
 4. Dostęp do Aplikacji przez cały okres trwania licencji wymaga zalogowania się Użytkownika w Serwisie.

Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński

Wita Stwosza 1, 87-100 Toruń
NIP 9561070008
Regon 870277038
e-mail: serwis@aksjomat.torun.pl
Santander 11 1090 1506 0000 0001 1451 9247