Zasady i cel Konkursu

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest pięciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:
Żaczek / Kangurek   klasy 1 i 2 szkół podstawowych
Maluch   klasy 3 i 4 szkół podstawowych
Beniamin   klasy 5 i 6 szkół podstawowych
Kadet   klasy 7 i 8 szkół podstawowych
Junior   klasy I i II szkół ponadpodstawowych
Student   klasy III i IV szkół ponadpodstawowych
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

uchwalony 27 września 2017 roku
przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

1. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu. Dokumentem regulującym zasady Konkursu jest Karta stowarzyszenia „Kangourou Sans Fronti`eres”. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach na zasadach określonych w Karcie.

2. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, ul. Chopina 12/18, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W celu przeprowadzenia Konkursu dziekan Wydziału powołuje na okres dwóch lat Komitet Organizacyjny Konkursu, którego działalność nadzoruje Zarząd TUWiNM.

3. Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

5. Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:
⦁    „Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych;
⦁    „Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
⦁    „Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
⦁    „Kadet” – klasy 7. szkół podstawowych i II gimnazjów;
⦁    „Junior” – klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II i III zasadniczych szkół zawodowych;
⦁    „Student” – klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników.

6. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów. Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.
Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

7. Środki finansowe na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych za udział w Konkursie i od sponsorów. Wysokość opłat wnoszonych za udział w Konkursie ustala Zarząd TUWiNM przed rozpoczęciem kolejnej edycji Konkursu.

8. Zarząd TUWiNM ustala corocznie zasady rozdziału opłat wnoszonych za udział w Konkursie na następujące cele:
a.    nagrody przyznawane przez organizatorów regionalnych i koszty organizacyjne ponoszone przez organizatorów regionalnych;
b.    koszty działalności organizacyjnej Komitetu Organizacyjnego Konkursu i koszty nagród fundowanych przez TUWiNM.

9. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
a.    przygotowanie w uzgodnieniu ze stowarzyszeniem „Kangourou Sans Fronti`eres” testów konkursowych oraz przygotowanie kart pytań i kart odpowiedzi;
b.    opracowanie wyników Konkursu;
c.    udostępnienie Regionalnym Komitetom Organizacyjnym wyników Konkursu uczniów z danego regionu;
d.    udostępnienie szkołom wyników Konkursu ich uczniów;
e.    ustalenie zasad przyznawania nagród uczestnikom Konkursu;
f.    ustalanie rodzaju nagród fundowanych przez TUWiNM.

10. TUWiNM zawiera z organizatorami regionalnymi umowy upoważniające ich do przeprowadzenia Konkursu na przewidzianym w umowie terenie.

11. Organizator regionalny powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny i wyznacza jego koordynatora. Regionalny Komitet Organizacyjny powinien składać się z co najmniej dwóch osób.

12. Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w Konkursie, powołuje szkolnego koordynatora Konkursu.

13. Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za przebieg Konkursu w swojej szkole. W szczególności zobowiązany jest do:
a) obsługi konkursowego konta szkoły na serwerze TUWiNM pod adresem http://www.kangur-mat.pl/ zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,
b) poinformowania uczestników konkursu o jego zasadach,
c) zebrania od uczestników konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział i przetwarzanie danych osobowych.

14. Regionalny Komitet Organizacyjny po otrzymaniu zgłoszeń ustala miejsca, w których zostanie przeprowadzony Konkurs i zleca wskazanym szkolnym koordynatorom jego organizację. Koordynatorzy szkolni powinni otrzymać wcześniej dokładne instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu.

15. Karty odpowiedzi i testy powinny zostać dostarczone do szkół przed Konkursem w oddzielnych kopertach. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu, które powinno nastąpić o godzinie 9:00. W wyjątkowych sytuacjach organizator regionalny może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie Konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 8:00. Otwarcie kopert następuje w obecności przedstawicieli uczestników Konkursu bezpośrednio po naniesieniu przez uczestników Konkursu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi. Żaden uczestnik Konkursu nie powinien opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów, a w wyjątkowych sytuacjach, wychodząc wcześniej, pozostawia test w sali.

16. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby, rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia testów i ich rozwiązań innym osobom. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

17. Po zakończeniu Konkursu Regionalny Komitet Organizacyjny odbiera karty odpowiedzi w zamkniętych kopertach i dostarcza je do siedziby TUWiNM w terminie i formie uzgodnionej z Komitetem Organizacyjnym Konkursu.

18. Komitet Organizacyjny Konkursu udostępnia wyniki Konkursu Regionalnym Komitetom Organizacyjnym i szkołom w terminie 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi. Regionalne Komitety Organizacyjne przekazują szkołom listy nagrodzonych uczniów z danych szkół oraz informację o zasadach przydziału nagród w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu.

19. Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa.

20. Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
⦁    nagrody dla laureatów Konkursu;
⦁    nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie;
⦁    nagrody za wyróżnienie.
Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.

21. Każdy Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących i zawodowych.

22. Regionalne Komitety Organizacyjne rozpatrują odwołania dotyczące wyników, o ile odwołania zostały złożone przed 7 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs. Karty odpowiedzi przechowywane są przez Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 24 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs i po tym terminie odwołania uczestników Konkursu nie będą rozpatrywane.

23. Komitet Organizacyjny Konkursu lub Regionalny Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu może zostać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. Odmowa udziału w teście kontrolnym jest równoznaczna z dyskwalifikacją. Regionalny Komitet Organizacyjny przedstawia dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego.

24. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński

Wita Stwosza 1, 87-100 Toruń
NIP 9561070008
Regon 870277038
e-mail: serwis@aksjomat.torun.pl
Santander 11 1090 1506 0000 0001 1451 9247